Overslaan en naar de inhoud gaan

Missie & Visie

Visie Mensen met psychiatrische, verslavings- en/of psychosociale (gedrags) problemen hebben recht om met succes en tevredenheid te functioneren in een gewenste en passende omgeving met perspectieven. Deze mensen hebben recht op deelname aan de samenleving zoals iedereen.

Missie Het bereikbaar maken en bieden van begeleiding en zorg, voor mensen waarvoor deze op dit moment moeilijk bereikbaar lijkt. Middels creatieve en onorthodoxe oplossingen creëren wij samen perspectief. 
 

-
 
Uitgangspunten: ·
Vraagsturing · Empowerment · Presentiebenadering · Outreachend werken · Carepower zal als brugfunctie tussen hulpverlening en samenleving functioneren, gebruikmakend van maatschappelijke voorzieningen en zelf passende begeleiding leveren · Versterkenvan de positie van mensen met een psychiatrische verslaving en/of psycho sociale (gedrags) problemen in de samenleving. Uit gaan van Eigen Kracht maar wel met de juiste ondersteuning om resultaten te boeken.
Wij streven er altijd naar slimmer doen.
Doelstelling: Kernactiviteiten:
Het individueel met klanten uitzetten van een zorgleefplan en vervolgens begeleiden van (zorg)trajecten op de diverse levensgebieden.
Individuele ondersteuning van de klant; wenseninventarisatie, veldoriëntatie, hulp bij het vertalen van wens naar doel, het in kaart brengen van kwaliteiten, sterke en zwakke kanten van een cliënt.
Het adviseren over, zoeken en vinden van een passende plek op het gebied van dagbesteding, scholing en werk, zo nodig.
Een op de mogelijkheden en wensen van een klant afgestemd, individueel trajectplan om stapsgewijs op de gewenste vorm in te vullen.
Ondersteuning op de plek ter behoud: coaching, training, voorlichting en advies. Informatie over wet en regelgeving en de sociale kaart.
Voorlichting, consultatie aan en toegang tot het klantsysteem in de breedste zin van het woord. ( hulpverlening, familie, organisaties en bedrijven).
 
Nevenactiviteiten: Ontwikkelen van samenwerking met organisaties, bedrijven en maatschappelijke voorzieningen binnen en buiten de zorg op de diverse levensgebieden:
* Ontwikkeling van noodzakelijk aanbod
* Ontwikkelen van structuren om de positie van de klanten te verbeteren:
* Klantgestuurde projecten
* Klantparticipatie
* Kwartiermaken